top of page
72dpi 7.JUL Butt Of Lewis - Elisabeth Robson (2).jpg

Dùthchas:   (Doo- Khas)

1. The place, land or country one was born in/feels akin to

2.  Custom, tradition, manner, or language that has been passed down through generations

DÙTHCHAS
 

Galson Estate Heritage Week    

September |  An t-Sultain 2024

Photo Credit: Elizabeth Robson
IMG_7297.JPG

MÒRAN TAING dhan a h-uile duine a chuir taic ri Dùthchas na bliadhna sa. Tha sinn an dòchas gun do chòrd e ribh!

72dpi 5.MAY Looking at Me - Elisabeth Robson (2).jpg

THANK YOU to everyone who supported this year's Dùthchas week. We hope you enjoyed it as much as we did!​

Photo Credit: Elizabeth Robson
40452024_235416217146134_4171190801000300544_n.jpg

About

About

DÙTHCHAS is an annual week-long festival looking at the heritage of the Galson Estate community, and we focus on:

History & Genealogy, Music & Dance, 

Traditional Skills, Food & Drink, 

and Language & Writing. 

Urras Oighreachd Ghabhsainn partners with organisations and groups within the community to highlight events and workshops that are already running with a few additional talks/pop-ups and workshops added that further emphasise the heritage topics in bold above. 

'S e fèis fad-seachdain a tha ann an DÙTHCHAS, a' toirt sùil air dualchas is cultar ar coimhearsnachd anns na raointean a leanas:

Eachdraidh & Sloinntearachd, Ceòl & Danns,

Sgilean Traidiseanta, Biadh & Deoch,

agus Cànan & Sgrìobhadh.

 

Bidh Urras Oighreachd Ghabhsainn ag obair ann an compàirteachas le buidhnean is gnothachasan sa choimhearsnachd gus tachartasan agus bùthan-obrach a shanas, le fear no dhà a bharrachd ga chur air dòigh leinn fhìn a bhios a' freagairt air na cuspairean gu h-àirde.

IMG_7259.JPG
duthchas 22 06.jpg
duthchas 22 02.jpg
CONTACT

CONTACT US / SUBMIT EVENT

Cuir Fios / Beachdaich air Tachartas

Ma tha ceistean sam bith agaibh neo beachd air tachartas airson na h-ath bhliadhn', leig fios gu:

If you have any more questions or have an idea for an event for 2024, get in touch at:

office@uogltd.com

01851 850 393

Success! Message Sent.

bottom of page